Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik sboru 1875 - 1950

24. 7. 2007

Rozvoj ochrany proti požárům lze datovat již od 14.století a to hlavně ve městech .Byla vydávána přísná pravidla požární ochrany a jejich dodržování bylo přísně kontrolováno.

Celozemský požární řád vydala císařovna Marie Terezie a to 21.8.1751.Nazván byl ,,Řád k hašení ohně pro města zemská,městečka a dědiny markrabství moravského"

Počátky dobrovolného hasičství datujeme do 60.let 19.století. První český sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1864 ve Velvarech.
V roce 1867 byl vydán ,,Spolkový hasičský zákon". Jeho vydáním se velmi urychlilo zakládání hasičských dobrovolných sborů v Čechách.

Historie Sboru Dobrovolných Hasičů ve Volyni

Ještě dříve než se zastupitelstvo města začalo zabývat myšlenkou vniku hasičského spolku,byly hasební práce při požáru organizovány dle ,,Hasebního řádu",vydaného Městskou radou ve Volyni dne 20 července 1863.

A však roce 1873 tehdejší obecní zastupitelstvo se zabývalo myšlenkou vniku hasičského spolku a pouze velké pořizovací náklady tuto realizaci oddálily.

12.července 1875 bylo obecním zastupitelstvem jednohlasně usneseno urychlené založení hasičského spolku.18.července téhož roku bylo na valné hromadě založení hasičského spolku ve Volyni,  jednohlasně schváleno a od tohoto dne se také existence spolku datuje.

V zápisech z kroniky se uvádí ,že prvním starostou hasičského spolku,byl Ehrlich Antonín,císařský královský berní z Volyně.Založení hasičského spolku bylo registrováno dle údajů u ,,Zemského ústředí hasičské jednoty králoství Českého" v roce 1876.Od toho roku se také mluví nikoli o "spolku", nýbrž o "sboru" hasičském.Počet členů v roce 1876 činil 167.Nejpotřebnější pomůcky a nástroje pro nově založený hasičský sbor zajistila obec tak,aby mohl při hašení požárů zasahovat.Další potřeby byly pořizovány z dobrovolných sbírek,darů a výtěžků ze zábav.Jako dar obdržel sbor od jejího veličenstva císařovny Alžběty dva zlaté a od Volyňského rodáka Dr.J.Kaizla(ministra financí v době vlády císaře Františka Josefa I) pět zlatých.Vzláštní podpora byla též od obecního zastupitelstva,které se usneslo v roce 1876 obdařit sbor darem 160 zlatých,které obec obdržela za ubytování vojska dragounů z Klatov.

24.září 1876 hasičský sbor předvedl své první veřejné cvičení,které bylo obyvateli Volyně hojně navštíveno a velmi dobře hodnoceno.Toto cvičení vyneslo sboru 80 zlatých.K dispozici měl sbor jen jednu starou ruční stříkačku z roku 1848,každý hasič cvičil ve svých šatech,nebyly prostředky na zakoupení jednotlivých  hasičských oděvů.Dále jak je uvedeno v městské kronice,že činnost hasičského sboru se již od počátku stala velmi potřebnou, je zde uvedeno mnoho uspěšných zásahů při hašení požárů a při záchraně majetku.Z těch nejvýznamějších od vzniku sboru uvádíme tyto:                                

 • 1880- požár domu čp.105 od zásahu blesku 
 • 1882- požár obecního mlýna
 • 1884- požár 3 domků na Hradčanech a v témže roce požár domů čp.14,15,16,17,18 na náměstí, který se rozšířil i na věž radnice.
 • 1892- požár nadačního domu čp.186
 • 1896 požár továrny firmy Miniberger v Nišovicích

A nyní k nejvýznamějším událostem v období 1882 -1953

 • 1882- 1.dubna vydány Stanovy hasičského sboru ve Volyni(originál uložen v kronice hasičského sboru)

  Obrazek

 • 1883- bylo rozhodnuto vstoupit za člena "Hasičské župy".V tomto roce měl sbor 70 členů činných a 100 přispívajících.
 • 1885- vyzkoušen nový přenosný stříkací stroj,dále byl zakoupen vůz pro přepravu členů a voznice na vodu.
 • 1887- od tohoto roku bylo hasící nářadí uskladněno v domě čp.12 
 • 1889- provedena zkouška nové ruční stříkačky,tak zvaného,,hydroforu" a po ověření hasebních vlastností byla zaplacena.

  Obrazek

 • 1892- bylo usneseno zakoupit pro dopravu mužstva nový vůz a městské radě doporučeno postavit na pivovarním pozemku na Hradčabnech hasičské skladiště.V témže roce byl požádán obecní výbor,aby zřídil "pobočný ochranný sbor",který měl chránit vynesený majetek při požáru proti rozkradení.
 • 1896- byl zakoupen nový vůz pro mužstvo za 215 zlatých a dále smykací plachta v délce 20m.
 • 1899- na pozemku pivovaru na Hradčanech, bylo postaveno nové skladiště,které po různých úpravách slouží dodnes

  Obrazek

 •  1911- byl ke staré stříkačce dán motor,byla to první motorová stříkačka ve Volyni
 • 1914-1918- světová válka zanechala mezery v práci hasičů.Mnoho členů odešlo na frontu,někteří se už nevrátili.V roce 1918 měl sbor 80 činných členů a 3 čestné.
 • 1921- byly poskytnuty hasičskému sboru dary 200 Kč za pomoc při hašení požáru mlýna.Od měšťanského pivovaru 2.000Kč na zakoupení stříkačky.
 • 1922- Občanská záložna darovala 20.000Kč na zakoupení hasičského inventáře.Přestavbou hasičského parního stroje ,,hydroforu",byl získán kombinovaný hasičský stroj,který se velmi osvědčil.
 • 1923- byl zakoupen otáčecí 18m výsuvný žebřík nákladem 20.500Kč.V tomto roce začal hasičský sbor provádět bezpečnostní hlídky při divadelních a společenských akcích.Tuto činnost provádí sbor dodnes.
 • 1925- oslava 50.výročí založení sboru.Oslav se zůčastnilo 45 sborů se stříkačkami,vozy a potahy.Průvod byl seřazen od Přechovic  až do Volyně.
 • 1928- 10.června,byl slavnostně předán sboru spolkový prapor.Návrh zhotovil architekt prof.Průša Fr. a vyhotovil Josef Kárník,jednatel sboru.Náklady na materiál byly 3.548 Kč.

               Obrazek            Obrazek

 • 1929- návrh na založení ženského hasičského odboru,za členky se přihlásilo 17 žen.
 • 1931- zakoupeno vozidlo ŠKODA 206,dvoukolová motorová stříkačka(výkon 1500l),600m hadic v celkové častce 114.250 Kč

Obrazek

 • 1935- 60-té výročí založení sboru, Město darovalo na prapor stuhu     ,,Za 60.let obětavé práce"
 • 1938- zajímavý úkaz polární záře 25.ledna od 19 hod.  do 23 hod.Byla to rudá zář značných rozměrů se světelnými prvky.Hasiči vyjeli k ohni,ale zbytečně.Lidé si předpovídali válku.
 • 1940- zakoupeny 2 výsuvné žebříky.
 • 1944- v listopadu byli zatčeni a odvezeni do koncentračního tábora Terezín volyňští hasiči Josef Kárník,Kloida Václav,Kovárna Josef a Turek Eduard. (fotografie těchto členů jsou ve složce historické fotografie)
 • 1945- návrat hasičů z koncentračního tábora.Po cestě zemřel Josef  Kovárna, doma pak Josef Kárník a Eduard Turek v dobrém zdrav. stavu byl pouze Václav Kloida.
 • 1947- při oslavách dne osvobození 4.května byly zasazeny paměťní desky výše uvedeným třem hasičům,kteří následkem utrpení v koncentračním  táboře zemřeli.
 • 1950- byly zrušeny hasičské sbory a ustanoveny místní hasičské jednoty.Velitelem byl zvolen Mojmír Švehla.Zároveň proběhly oslavy 75.výročí založení hasičského sboru(jednoty),konal se sraz všech okolních sborů (jednot), slavnostního defilé se účastnilo 420 hasičů.