Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru v letech 1950-1970

23. 7. 2007

 1950

3.dubna je svolána do hasičské zbrojnice mimořádná členská schůze z důvodu poklesu aktivit a neplnění povinností některými členy.

27.října sehrává divadelní odbor hru "Jan výrava"

 1.-25.listopadu, absolvoval velitel Mojmír Švehla Krajské učiliště požární ochrany v Českých Budějovicích.

14.prosince vydává Okresní Národní Výbor ve Strakonicích podmínky pro Reorganizaci dobrovolného veřejného hasičstva.Organizace hasičského sboru, jeho struktura i materiální vybavení plně odpovídalo vydaným směrnicím a zásadám  a nebylo nutné přijímat nějaká nová opatření.

31.prosince sehrává divadelní odbor hru"Jeho urozenost pan Bařtipán".Čistý výtěžek je věnován oddílu kopaná TJ SLAVOJ na rozvoj jeho činnosti.

Starosta:Sosna Václav,

Velitel:Švehla Mojmír, 

Jednatel :Jelen Karel   

1951

Podle směrnic Ministerstva byly v tomto roce zrušeny hasičské sbory a ustanoveny "Místní hasičské jednoty". Jako společenská organizace na jedné straně a výkonný orgán Národního výboru.Místní hasičská jednota(sbor) od té doby podléhal MěNV,referátu pro vnitřní věci a bezpečnost.Tímto dnem byla zrušena i Hasičská župa Volyňská.Celý aparát přešel na okresní výbor ČSH ve Strakonicích. 

3.června vypukl kolem 13.30 hod. v prodejně "Domácích potřeb - elektro" požár pravděpodobně od zapnutých elektrických kamen.  

21-22.července proběhli oslavy 75 let trvání sboru.Oslavy zahrnovali  slavnostní přehlídku, průvod městem, položení věnců u pomníku obětem 1.a 2. světové války a vyznamenání členů.Nejstaršímu členu Vojtěchu Janoutovi byl udělen čestný diplom za 65.letou činnost ve sboru, předán mu byl doma, protože se pro nemoc nemohl učastnit slavnosti.

7.prosince byl sbor povolán k požáru do Nuzína, kde hořeli dvě usedlosti .

14.prosince přestal (po 33 letech existovat) "divadelní odbor" hasičského sboru ve Volyni                                                                                                           

 Starosta: Sosna Václav

Velitel:Švehla Mojmír 

Jednatel: Jelen Karel

1952

23.února- se konal již 4. hasičský ples  

18.června: ve 14.45 vypukl požár v č.p.93 -Bízkův mlýn.Oheň založil školák na půdě v seníku.ˇkoda činila 180.tis.korun. K požáru přijely sbory Volyně a Nišovice.

14.října - byl sbor volán k požáru kolny v cihelně v Zechovicích 

Dále v tomto roce se sbor poprvé učastnil okresní soutěže kde se umístnil na prvním místě a poté postoupil do krajského kola kde se umístnil na 8.místě.  

Starosta:Sosna Václav

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Mikšovský Eduard

 1953

Od počátku roku se družstvo mužů připravovalo na účast v soutěži.Po absolvování obvodního kola a prvním místě v kole okresním postoupilo družstvo do krajského kola v Českých Budějovicích.Soutěž se konala 27.září na "Dlouhé louce". Z 15-ti družstev z celého kraje obsadilo družstvo Volyně 2.místo.

Obrazek           Obrazek

Požáry:

22.března -požár stodoly v Přechovicích,při sběru odpadových surovin byl nalezen granát,který při odhození explodoval a způsobyl požár.  

3.května v 19.30hod. vnikl požár skladu Jednoty SD ve Volyni.Požár vnikl od jiskry kolem jedoucího vlaku.

23.července,taktéž od jiskry kolem jedoucího vlaku byl zapálen les na koupalištěm.   Až do zrušení parních lokomotiv a zavedení motorových vyjížděl požární sbork podobným požárům velmi často.

Dále v tomto roce byly přejmenovány Místní jednoty československého svazu hasičstva na Místní jednoty československého svazu požární ochrany , změněno označování příslušníků Svazu z hasiče na požárníka. Zároveň byl přijat nový svazový odznak

 Obrazek

Starosta:Sosna Václav

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Mikšovský Eduard

1954

25.února- se konala slavnostní výroční členská schůze,kde se zučastnili i mladí požárníci s kulturní vložkou.

Soutěžní družstvo po absolvování  obvodového kola se v okresním kole umístnilo na 2 místě a v krajském kole na 4.místě.Družstvo dorostu se v okresním kole také umístnilo na 2.místě.

Byly zahájeny práce na rozšíření zasedací místnosti v požární zbrojnici,byla vyklizena kolna ve dvoře, která sloužila na uložení nepotřebných věcí.

28.října byl udělen čestný odzanak "Za příkladnou práci" veliteli sboru p.Mojmíru ŠVEHLKOVI

Dále byli obnoveny návštěvy tradičního  "MIKULÁŠE" v rodinách.

Požáry :                                                                                                                                        

 9.dubna- mezi 9-10 hod.vznikl požár v bytě p.Peleškové,příčinou byla přehřátá žehlička

5.října -byl sbor volán k požáru do Marčovic,kde děti zapálili 3 stohy slámy soukromého zemědělce.

8.října- sbor vyjel k požáru hospodářské usedlosti do Střítež.

Starosta:Sosna Václav

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Mikšovský Eduard

1955

Bylo pokračováno v úpravách nové zasedací síně,vytrhaná stará dřevěná a nahrazena betonovou podkladovou deskou.

22.února - se konal maškarní průvod městem

15.května -se  konala na hřišti SLAVOJe obvodní soutěž v požárním sportu.Družstvo Volyně postoupilo do okresní soutěže.

19.června- se opět na hřišti SLAVOJe konala okresní soutěž.Do krajského kola postoupili mladí požárníci z Volyně v kategorii do 11.let.Muži se umístnili na 3 místě

Požáry:

1.května- 7.18 hod. byl sbor povolán k požáru teplárny ve Strakonicích,příčinou byla nedbalost při čištění turbíny pod tlakem oleje,který se vznítil.

3.července- kolem 14.hod.byla bleskem zapálená zemědělská usedlost v Zechovicích - celá usedlost vyhořela.

2.listopadu- ve 12.30 hod.volán sbor k požáru malé soukromé hospodářské usedlosti v Račí.

16.listopadu- vyhlášen poplach sboru k ověření situace v internátu Průmyslové školy ve Volyni, výjezd byl zrušen, požár totiž zlikvidovat hned v zárodku člen "domovní protipožární hlídky" hasicím přístrojem.

Starosta:Sosna Václav

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Mikšovský Eduard

1956

Dále pokračovali práce na úpravě požární zbrojnice ,na nově vybudovanou podlahu v zasedací místnosti bylo položeno nové lino a zakopenana větší kamna typu DVB.V kolně na dvoře byl zhotoven strop a v nově vzniklém prostoru byly uskladňovány masky.V dolní části byla vestavěna samostatná zděná místnost ,která byla používána jako sklad pohonných hmot a olejů.

Požární družstvo mužů se umístnilo na okresní soutěži ve Štěkni na prvním místě a dvě družstva žáků  skončili prvním a třetím místě.Družstvo můžů postoupilo do krajského kola a umístnilo se na druhém místě.

V letním období probíhali "žňové hlídky".Do těchto hlídek se zapojovali i mladí požárníci,kteří dohlíželi ¨zejména v okolí železniční tratě,jejich včasné zásahy při požárech od jisker z lokomotiv projíždějících vlaků zabránily případným  větším škodám.

Postupně docházelo k likvidaci starého vodního kanálu vedeného od dolejšího hradčanského rybníka až k řece.(podrobnější informace o tomto kanále se nacházejí v kronice a plánech města)

Starosta:Sosna Václav

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Mikšovský Eduard

1957

V tomto roce byl opět organizován maškarní průvod .Průvod masek vyšel od požární zbrojnice na náměstí.Průvod byl ukončen u nádraží.

Pro zlepšení sociálních podmínek byla zhotovena vodovodní přípojka obecního vodovodu a odpad do veřejné kanalizace.Dále byla záhájena úprava terénu ve dvoře okopáním meze,aby mohla být umístněna širší vrata pro veškeré nákladní vozy a malá vrátka pro pěší.

Požáry :

V tomto roce nebyl zaznamenán žádný požár ve Volyni ani v blízkém okolí.

Starosta:Sosna Václav

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Mikšovský Eduard

1958

Na počátku roku došlo k rošíření členské základny o 21 členů.Jako již každoročně byl pořádán maškarní průvod městem.

Na úpravě okolí požární zbrojnice byly vykonány další práce.Byl vydlážděn vjezd podél jižní strany budovy, původní dřevěná vrata byla vyměněna za kovová.

5.října-se konalo velké aplikační cvičení, byly předvedeny ukázky s vysokým výsuvným žebříkem,hašení pěnou , vodní požární clona.

Pro potřeby sboru byla zakoupena z továrny hasící techniky ve Vysokém Mýtě pračka požárních hadic. 

Obrazek

V tomto roce došlo ke zrušení stejnokrojů(pracovních i vycházkových) barvy "khaky",bylo zakoupeno pro 3 družstva 27 modrých vycházkových stejnokrojů.

Požáry:

V tomto roce nebyl zaznamenám žádný  požár ve Volyni ani v blízkém okolí.

Starosta:Sosna Václav

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Mikšovský Eduard

1959

10.února:proběhl již tradičně masopustní průvod městem, nechyběl jako každoročně flašinetář, medvědář s medvědem,kůň s handlířem.

V souladu s nařízením zákona 18/58 Sb a směrnice MV čj.PO 2273/1958 vydává MěNV  průkazy pro členy  s uvedením jejich povinností.

Obrazek

Pokračovali úpravy kolem požární zborjnice, vydlážděním chodníku podél zbrojnice.V létě byly opět organizovány "požární žňové hlídky".

Dále bylo zakoupeno 27 koženkových plášťů do deště.

Požáry:

V tomto roce nebyl zaznamenám žádný  požár ve Volyni ani v blízkém okolí.

Starosta:Sosna Václav

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Mikšovský Eduard

1960

1.března- proběhl tradiční maškarní průvod městem,který si získal velkou oblibu.

V létě byla vybudována na náměstí před starou radnicí přečerpávací jímka pro čerpání vody v případě požáru na náměstí.K tomuto posloužila jáma která zde zbyla po obecní váze. Obsah této nádrže byl cca 6m3 .Jednalo se pouze o přechodné opatření a to do té doby než byl ve městě zřízen městský vodovod se sítí hydrantů.

4. září- proběhli oslavy 85.výročí založení hasičského sboru.program zahrnoval položení venečků k pamětním deskám obětí boje proti fašismu, průvod městem, ukázka hašení starou ruční stříkačkou z roku 1842.Zásah byl proveden  hasebního řádu z roku 1863.

Obrazek

Tato stříkačka byla použita prakticky naposledy,kvůli neodborné péči, uskladnění a následnému vyvezení na volný prostor došlo k jejímu úplnému zničení.

Již dříve bylo rozhodnuto ,že u příležitosti 85.výročí sboru bude dodán nový vůz T-805 s přenosnou motorovou stříkačkou a vybavením.Bohužel vnikly problémy s výrobou,navštívili členové Továrnu Hasící Techniky ve Vysokém Mýtě za účelem zjištění možností náhrady. V té době se vyráběly cisternové stříkačky na podvozku PV3S, ale byly blokovány pro armádu.V tomto velkou měrou  pomohl p.ing.KURIL Milan (vnuk Josefa Kárníka).Díky intervenci p.Ing.Kurila a pochopení MNO , bylo rozhodnuro že 1 vůz ASC-16 (PV3S) bude přidělen našemu sboru z reserv MNO.

Po vyřízení formalit byl sbor vyzván, aby pro vozidlo dostavil do Vyského Mýta.Pro převzetí vyjela skupina členů vozidlem OPEL- BLITZ ve složení: BENEŠ Jaromír,DRHA František,PECHLÁT Eduard, CHOCHOL Josef,KROUPA Eduard,ROUČKA František a ŠVEHLA Mojmír.Po různých "nástrachách" cesty, byl vůz dovezen v pořádku a sbor získal na tu tehdejší dobu moderní vůz.

Obrazek

Požáry:

24.prosince vypukl v budově pošty na Náměstí Hrdinů požár od vznícených sazí v komíně.Požár byl včas zpozorován a v zárodku zlikvidován ,takže k žádným materiálním škodám nedošlo.

 

Starosta:Petr František

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Mikšovský Eduard

1961

11.února-  se konal tradiční požárnický ples

14.února-byl uspořádán maškarní průvod městem.

Pod vedením p.Drhy Františka a Mikšovského Eduarda se připravovalo 15 chlapců k získání odznaku "Mladý Požárník"

27.května- se kanala v Nihošovicích obvodová soutěž,které se učastnilo družstvo mužů a žáků. Muži obsadili 1.místo a žáci ve své kategorii 2.místo.

Požáry:

V tomto roce nebyl zaznamenám žádný  požár ve Volyni ani v blízkém okolí.

Starosta:Petr František

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Mikšovský Eduard

1962

19.ledna- se konal tradiční požárnický ples

V únoru byl proveden cvičný poplach k ověření připravenosti strojů v období velkých mrazů.Zároveň se v únoru konal už tradiční maškarní průvod městem.

3.srpna-bylo provedeno námětové cvičení na objekty JZD ve Volyni,cvičení prověřilo akceschopnost ,organizaci  a způsob zásahu v případě skutečného požáru.

Od 4.srpna do 30.září- organizovány "žňové hlídky".

Požáry:

3.září - vznikl požár v lese nad koupalištěm,jednalo se zřejmě jako v předchozích obdobích od jiskry od projíždějící parní lokomotivy.

Starosta:Petr František

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Prokop Tomáš

 

1963

19.ledna- se konal tradični požárnický ples

Obrazek

26.května- se konala požární soutěž v Zahorčicích .Muži obsadili 1.místo a 2. družstva žáku se umístnili na 1. a 2. místě.

8.června- se konala slavnostní členská schůze k převzetí "Rudého Praporu".(v té době se jednalo o vysoké vyznamenání pro požární jednotky)

Obrazek              Obrazek

9.června- se konalo okresní kolo soutěže  požárních družstev žáků obě družstva obsadili opět 1. a 2. místo.

3.srpna- se konalo cvičení ve Velkoobchodu Domácích potřeb.Bylo zjištěno že nádrž která se nachází v objektu DP, je použitelná pro celý objekt.

16.prosince dosavadní velitel Mojmír ŠVEHLA požádal o zproštění funkce velitele z rodinných důvodů.Velitele vykonával v létech 1949-1963.Jeho žádosti bylo vyhověno.  

Obrazek

Starosta:Mikšovský Eduard

Velitel:Švehla Mojmír

Jednatel:Prokop Tomáš

1964

8.února- se konal jako každoročně požárnický ples.

20.března-zemřel ve věku nedožitých 62 roků p. Václav KLOIDA.

5.června -proveden cvičný poplach za účelem  ověření pohotovosti sboru.

21.června- byl proveden cvičný poplach na základní školu, vyklizení budovy a záchranu dětí smykací plachtou.

12.července - u příležitosti 100 let od založení hasičského sboru ve Strakonicích předvedli  naši členové ukázku záchrany osob smykací plachtou z objektu obchodního domu na náměstí ve Strakonicích.

Obrazek

19.listopadu- zemřel ve věku 74 roků p. Václav SOSNA

V průběhu roku byl přidělen vůz  "ROBUR",který složil na přepravu osob a PPS-12 

Požáry:

22.července - vznikl požár  v Koječíně sbor byl ještě volán k požáru v JZD Předslavice

Starosta:Jelen Karel

Velitel:Mikšovský Eduard

Jednatel:Prokop Tomáš

1965

9.ledna-se již tradičně konal požárnický ples.

27.září byl vyhlášen cvičný poplach v ČZM Strakonice , ke kterému byl povolán i náš sbor.Zůčastnilo se 9 členů a 10 jich drželo pohotovost va zbrojnici.

 V tomto roce se dle nařízení vlády se zrušily "žňové" hlídky.

Požáry:

22.července - vznikl požár  v provozovně Jihočeských mlýnů a pekáren(Pekárna Šimák) ve Volyni požár, který byl včasným zásahem zlikvidován.

21.září- vnikl požár v Milejovicích a téhož dne ještě náš sbor zasahoval  v Prkošíně.

8.října- vypukl požár v mateřské škole ve Volyni.

Starosta:Rataj Jan

Velitel:Mikšovský Eduard

Jednatel:Prokop Tomáš

1966

15.ledna-  se konal každoroční požárnický ples, který se stal ve městě již  tradicí.

22.února - bylo provedeno vyhlášení poplachu k ověření akceschopnosti sboru. Do 5-ti minut bylo přítomno 5 členů ,čímž byla možnost výjezdu.

 15.května- se konalo námětové cvičení pro velitele sboru a činnost při zřizování štábu při velkých požárech.

26.června- se konala soutěž v Přechovicích z tohoto kloa soutěže družstvo Volyně postoupilo do okresního kola.

10.července- se naše družstvo učastnilo okresního kola v požárním sportu ve Vodňanech,družstvo skončilo na 8.místě.

5. prosince- návštěva "MIKULÁŠE" v rodinách, pro velký zájem museli být pozváni ke stávajícím( p.Mikeš a p. Švehla), další dva( p.Králíček a p. Pouzar

V tomto roce se maškarní průvod městem nekonal.

Vzhledem k nedostatku místa ve zbrojmici, byl 18-ti metrový výsuvný  žebřík z roku 1923, přemístněn do objektu Průmyslové školy ve Volyni. 

Obrazek

Požáry:

2.ledna- požár ve skladu JZD v Přešťovicích u kterého naše cisterny ASC-16 učinně pomohla.

17.prosince- vypukl požár v prodejně nábytku Domácích potřeb na Palackého náměstí.

Starosta: Roučka František

Velitel: Mikšovský Eduard

Jednatel: Prokop Tomáš

1967

14.ledna- se konal v sále hotelu "Na Nové"tradiční požárnický ples.

7.července- bylo provedeno námětové cvičení na objekty JZD ve Volyni.Zároveň bylo prověřeno využití vodního zdroje"Dobřanovský potok" a doprava vody na požářiště.

25.září- byl na nařízení Okresní Inspekce Požární Ochrany  ve Strakonicích, předán  Veřejnému Požárnímu Útvaru Strakonice osvětlovací agregát.

Okresní soutěže v Záhorčicích se účastnilo i naše družstvo mužů,  umístnilo se na 3.místě.

Kroužek Mladých požárníků se rozpadl a i přez velké snahy se ho nepodařilo obnovit.

Požáry:

31.ledna- vypukl požár ve Vlnařských závodech ve Strakonicích (FEZKO Strakonice) 

2.března- požár bývalého notářství ve Volyni

19.dubna- požár JZD Kakovice

13 a 20.července- požár v Česticích

22.července- požár muzea ve Volyni

26.srpna- požár Milčice u Kraselova

14.října- požár ve Svaryšově

7.listopadu- požár v Litochovicích

29.listopadu- požár v Nihošovicích

17.prosince- požár ve Volyni

Starosta: Roučka František

Velitel: Drha František

Jednatel: Prokop Tomáš

1968

6.ledna -se konal tradiční požárnický ples

2.června - se konala obvodová soutěž v Miloňovicích, které se náš sbor NEUČASTNIL.

17.července- vyhlášen cvičný poplach k ověření akce schopnosti s výjezdem na objekty JZD Zechovice, závady nebyly zjištěny.

5.prosince- jako každoročně navštívil rodiny "Mikuláš" 

Pro potřeby filmování byl za týdenní poplatek zapůjčen Státnímu filmu vůz  OPEL-BLITZ .Státní film projevil zájem o definitivní odkoupení tohoto vozu (jednalo se o historický trofejní válečný materiál.) K tomuto ,ale nedošlo.

Požáry:

5.dubna- nahlášen požár na stráni nad koupalištěm 

21.dubna.-požár lesa ve Zlešicích

26.května.-požár Teplárny ve Strakonicích

19.srpna.-požár v Mnichově

22.srpna.-požár ve Volyni

26.srpna.-požár hospodářského stavení v Malenicích

10.září.- požár v Zechovicích

13.listopadu.- požár stohu JZD ve Volyni.

28.listopadu.-požár kina ve Volyni

1.prosince.- požár hospodářského stavení v račí.

Starosta: Roučka František

Velitel: Mikšovský Eduard

Jednatel: Prokop Tomáš

 1969

18.ledna- se konal požárnický ples,který se ve Volyni stal již tradicí s velkou návštěvností.

11.února- byl obnoven maškarní průvod městem,byl doprovázen místnímy hudebníky.

9.dubna- byl potvrzen ve funkci velitele sboru p.Bohuslav KRÁLÍČEK

23.května -na okrskové soutěži v Hošticích obsadilo družstvo mužů 7.místo.

8.června- se konalo obvodové kolo požárních družstev v Předslavicích.Naše družstvo obsadilo 4.místo.Pro nezájem a nezpůsobilost vozu se však družstvo okresního kola neučastnilo.

26.října-  8 členů se účastnilo otevření nové požární stanice v Malenicích.

Požáry:

24.ledna- požár rodinného domu ve Volyni na Hradčanech,po likvidaci požáru byla v sutinách nalezena mrtvola ženy.Manželka majitele domu.( další podrobnosti jsou zapsány v kronice)

2.února- požár Jednoty (rozvodná deska)

10.září- požár vznikl od blesku, který udeřil do obytného domu.

2.listopadu- požár lesa v Hošticích

19.listopadu- požár lesa v Nedomíně

Starosta: Mikšovský Eduard

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Horák Miroslav

1970

17.ledna - se konal požárnický ples.

11.února- se několik mladých požárníků dalo dohromady a uspořádali maškarní průvod městem.

29.března.- zemřel Jan Rataj ve věku nedožitých 71 let.

9.května - se sbor učastnil nácviku dálkové dopravy vody do Lesních chalup v Nihošovicích

21.června - se měl sbor učastnit soutěže požárních družstev v Malenicích,této soutěže se ale nezúčstnil,protože byl povolán k požáru do Milčic u Kraselova.

V červenci tohoto roku byla dokončena přestavba a předána k užívání požární zbrojnice(označované jako požární kolna).Stará a nevyhovující budova byla uvnitř adaptována a zastropena, čímž došlo k zateplení a lepšímu využití budovy.Interier i exterier zbrojnice se podstatně změnil ve prospěch lepšího plnění úkolů požární ochrany.

Dle příkazu OIPO Strakonice byl předán dopravní vůz OPEL-BLITZ, Místní Jednotě(MJ) PO v Milejovicích.Tento "trofejní"vůz poskytoval velmi dobré služby od roku 1945,kdy byl přivezen.

V tomto roce se také ukončila rekonstrukce veřejného osvětlení,převážná část kabelaže, byla přesunuta "do země".Následkem toho byla přerušeno vedení k poplachovým zvonkům, které sloužilo k vyhlašování poplachů od roku 1935.Následkem tohoto byla zhoršena pohotovost sboru.

Požáry:

21.června- požár v Milčicích u Kraselova

2.listopadu- požár v Dřešíně 

Starosta: Mikšovský Eduard

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Horák Miroslav